Všeobecné smluvní podmínky akcí pořádaných sdružením Kahla o.s.

I. Úvodní ustanovení

Tyto  Všeobecné smluvní  podmínky  akcí pořádaných  sdružením  Kahla o.s. Na Letné 23, Olomouc, 779 00 (dále jen Podmínky) stanovují jednotnou úpravu vztahů mezi pořadatelem,  objednatelem  a  účastníkem  vznikajících  v  souvislosti  s  organizací  a  průběhem akcí zajišťovaných pořadatelem.

II. Definice pojmů

Pořadatel - občanské sdružení Kahla o.s. Na Letné 23, Olomouc, 779 00
Akce  -  kterákoli  z akcí organizovaných  pořadatelem pro jiné osoby než jsou členové o.s.;  každá akce je určena termínem konání a programovým zaměřením
Poplatek (účastnický poplatek) - částka v penězích, která musí být zaplacena před nástupem na akci
Objednatel - účastník samotný, je-li starší 18-ti let nebo zákonný zástupce, který účastníka mladšího 18 let na akci přihlásil. V případě, že účastník starší 18-ti let je zároveň i objednavatelem.
Řád akce – pravidla určená v obecných informacích akce a pravidla hry; obsahuje zásady chování účastníky a pořadateli,  vztah  k alkoholu  a  jiným  návykovým  látkám,  bezpečnostní předpisy  k ochraně  zdraví  a  majetku,  je  přístupný  na  www.kahla.cz  ;  řád  nemusí  být stejný pro každou akci, ale může se lišit podle zaměření akce

III. Přihlášení, platba

(1)  Účastník  je  na  akci  přihlášen řádným vyplněním registračního formuláře na www.kahla.cz  . Objednateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici na www.kahla.cz v informacích k jednotlivých akci.

(2) Objednatel je povinen uvádět při platbě na účet správné variabilní a specifické symboly - pořadatel
neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti.

(3) Účastník je povinen před zahájením akce dodat řádně vyplněnou písemnou přihlášku na danou akci, aby pořadatel přihlášku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro odevzdání písemných přihlášek.  Přihláška je k dispozici na www.kahla.cz.

IV. Akce a poskytované služby
 
(1) Pořadatel  zajistí  služby  uvedené  na  www.kahla.cz v informacích k jednotlivých akci,  za  které  byla  řádně  a  včas uhrazen  účastnický  poplatek. Dílčí části služeb mohou být pořadatelem kdykoliv změněny nebo zrušeny.

(2) Cena nezahrnuje pojištění  účastníka  proti  úrazu ani jiná pojištění. 

(3) Za  služby  účastníkem nečerpané se cena nevrací.

(4) Pořadatel není povinen poskytovat jiné služby, než které jsou uvedené v těchto Podmínkách. Toto  ustanovení  nebrání  tomu,  aby  pořadatel  takové  služby  navíc  poskytoval.

V. Zrušení účasti objednatelem a storno

(1) Objednatel je oprávněn odhlásit účastníka z akce (tj. zrušit účast) kdykoliv před odjezdem na tuto  akci.  Zrušení  účasti  musí  být  provedeno  písemně nebo formou e-mailu  a  je  účinné  dnem prokazatelného doručení na adresu pořadatele.

(2) V případě, že objednatel odhlásí účastníka z akce před termínem vyhlášeným pro vracení poplatku, se vrací účastnický poplatek v plné výši.

(3) V případě, že objednatel odhlásí účastníka z akce po termínu vyhlášeném pro vrácení poplatku, zaplatí objednatel 100% ceny z akce.

 

(4) Jestli že účastník ukončí pobyt na akci v průběhu akce, objednavateli nebude vrácen účastnický poplatek.  Je  li  účastník  z tábora  vyloučen  za hrubé porušení řádu akce nebo je-li neadaptibilní, činí storno plných 100% z ceny akce.

(5)  Pořadatel  vrátí objednateli  poplatek snížený o storno dle odst. (2), (3), (4)  resp. odst. (5) článku  V  na  číslo  účtu,  ze  kterého  byla  platba  poukázána,  případně  je  vyplatí  osobě,  která složila platbu v hotovosti. V případě, že poplatek dosud nebyl zaplacen (zejména případ čl. VII. odstavce (2)), převede objednatel pouze storno v příslušné výši na bankovní účet pořadatele, a to  nejpozději  do  7  dní  od  data  zrušení  účasti,  a  označí  platbu  příslušným  variabilním  a specifickým  symbolem.  Jiný  způsob  vrácení  částky  nebo  vyrovnání  storna  je  třeba  předem dohodnout.

VI. Zrušení účasti objednatelem bez storna

(1)  Žádné  storno  se  neplatí,  pokud  objednatel  za  odhlášeného  účastníka  zajistí  na  akci účastníka  náhradního.  Může  tak  učinit  kdykoliv  do  začátku  akce.  Objednatel  dodá  pořadateli vyplněnou  přihlášku  s  údaji   náhradního  účastníka  s výrazným  označením,  že  se  jedná  o  náhradníka,  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však jeden den před začátkem akce.

VII. Vyloučení účastníka

(1)  Pořadatel  nebo hlavní vedoucí akce je oprávněn vyloučit účastníka, který vážně narušuje průběh akce, nebo který opakovaně či hrubým způsobem porušil řád akce (zejména se jedná o , zneužití omamných či návykových látek, nedodržování pokynů  organizátorů,  krádež, ničení  majetku  apod.).  V  případě  vyloučení  je  objednatel povinen neprodleně odvézt takového účastníka na vlastní náklady z místa konání akce.   Řád akce je k dispozici na www.kahla.cz.

(2)  Před  začátkem akce  má  pořadatel  právo  vyloučit  z  ní  účastníka,  za  kterého  nebyl  řádně
uhrazen  poplatek  do  stanoveného  termínu  (viz  čl.  III.  odst.  (1)).  V  takovém  případě  se
postupuje, jako kdyby byla účast na akci objednatelem zrušena k tomuto datu.

VIII. Zrušení  akce  či  změny  služeb  ze  strany  pořadatele  a  z  toho  plynoucí  nároky
objednatele

(1) Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v následujících případech:

(a) Pokud počet účastníků akce nedosáhne alespoň 50 % kapacity příslušné akce. V takovém případě nabídne  pořadatel  objednateli  jinou akci  za stejnou  nebo nižší  cenu nebo  mu  vrátí peníze v plné výši.

(b)   Nastanou-li   okolnosti,   které   pořadatel   úmyslně   nezpůsobil   a   které   brání   řádnému uskutečnění akce (zejména požár, povodeň či jiná živelná katastrofa, rozhodnutí orgánu státní správy či místní samosprávy, nepřiměřená bezpečnostní či zdravotní rizika apod.). V takovém případě vrátí pořadatel objednateli veškeré zaplacené prostředky, které do daného okamžiku nebyly účelně vynaloženy na zajištění akce.

(2)  Pokud  dojde  k  okolnostem,  které  pořadatel  úmyslně  nezpůsobil  a  které  brání  poskytnout některé  služby  podle  předem  sjednaných  podmínek,  avšak  nebrání  uskutečnění  akce  jako celku,  má  pořadatel  právo  na  změnu  některých  služeb  (například  doby  konání,  programu, místa konaní akce). Za takové situace pořadatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby se případné změny projevily co nejméně. V případě změny termínu akce má objednatel právo účast na akci zrušit, přičemž dostane zaplacený poplatek zpět v plné výši. Objednatel oznámí pořadateli svoje rozhodnutí zrušit účast na akci a uplatnit své právo na vrácení poplatku podle článku VIII. odstavce (2) bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách služeb  (plánovaných  nebo  skutečných)  dozvěděl.  Pokud  tak  neučiní,  je  tato  skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami.

(3) Pořadatel může v době před akcí účast libovolného účastníka nepovolit z rozhodnutí pořadatele. V takovém případě vrátí pořadatel objednateli účastnický poplatek v plné výši.  

(4) Jiné nároky objednatele vůči pořadateli než uvedené v odstavci VIII. článcích (1a), (1b), (2) a (3) se vylučují.

IX. Ostatní
 

(1)  Tyto  Podmínky  nahrazují  veškerá  případná  předchozí  ujednání,  ústní  či  písemná,  mezi pořadatelem a objednatelem v souvislosti s akcí, na kterou je účastník přihlašován. Vztahy mezi objednatelem  a  pořadatelem  jsou  upraveny  výlučně  těmito  Podmínkami,  které  mají  zároveň přednost v případě jakýchkoliv rozporů s informacemi pocházejícími z jiných zdrojů.

(2) Účastník je povinen během akce respektovat:
a) řád akce
b)všeobecné smluvní podmínky akcí Kahla o.s.
c) zákony platné v České republice
Účastník je povinen dbát bezpečnosti své i svého okolí. Účastník je povinen provádět jen takové činnosti, na které je dostatečně fyzicky, intelektuálně i znalostmi způsobilý. Objednatel se před začátkem akce ujistí,  že  účastník  porozuměl  hlavním  bodům  řádu  akce, všeobecných smluvních podmínek akcí Kahla o.s. a zákonům platných v ČR (zejména pak s ohledem na konaní akce - zákon o provozu na pozemních komunikacích, lesní zákon atp.).  Při  odjezdu  účastníka  z akce  za  porušení  řádu  akce  uhradí objednatel případné škody, pokud je již neuhradil sám účastník.

(3)  Objednatel,  jakožto  zástupce  účastníka  v  této  věci,  souhlasí  se  zpracováním  údajů uvedených  na  přihlášce  pro  účely  související  s  přípravou  a  průběhem  akce,  informováním  o případných dalších akcích (souhlas se vztahuje na pořadatele, případně též  na třetí osoby, avšak pouze v  míře  nezbytné  pro  splnění účelu  zpracování  údajů). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele.

(4)  Pokud  se  údaje  na  přihlášce  ukáží  jako  nepravdivé,  pokud  objednatel  údaje  neposkytne nebo pokud tyto údaje poskytne, avšak později zruší (odvolá) souhlas k jejich zpracování, není pořadatel  povinen  zajišťovat  služby,  ke  kterým  jsou  údaje  potřeba,  aniž  by  tak  objednateli vznikal nárok na vrácení poplatku nebo jeho části, a objednatel na sebe přejímá všechna s tím související rizika.

(5)   Objednatel   souhlasí   s   použitím   fotografií   nebo   audiovizuálních   záznamů   účastníka pořízených v průběhu akce pořadatelem, zejména pro účely jejich uveřejnění na www stránkách pořadatele,  aby  si  mohli  účastníci  akcí  zdarma  fotky  prohlédnout,  pro  účely  komunikace  s veřejností, zařazení do reprezentativních materiálů o pořadateli, akcích či rekreačním středisku, apod.

(6) Objednatel přihlásí na akci pouze takového účastníka, který je, především s ohledem na svůj věk,  samostatnost,  znalosti,  schopnosti  a  zdravotní  stav,  schopen  plnohodnotné  účasti  na vybrané akci Pořadatel nemůže věnovat zvláštní péči účastníkům, kteří nejsou schopni se akce jako celku nebo jejích jednotlivých částí zúčastnit.

(7) Pořadatel není povinen uschovávat a hlídat účastníkům cenné věci (šperky, peníze, mobilní telefony, audio techniku, fotoaparáty…). Za jejich ztrátu či  poškození nenese pořadatel  žádnou odpovědnost.

(8) Pořadatel nepřebírají jakoukoliv odpovědnost, za majetek, zdraví či život účastníka. Po celou dobu konání akce účastník plně zodpovídá sám za sebe a svůj majetek.

(9) Účastník povinen hlásit libovolné zranění (i malé). Pořadatel je povinen po jeho ošetření sepsat protokol o úrazu, jenž se uloží do knihy úrazů pořadatele. 

X.       Závěrečná ustanovení

(1) Objednatel stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že byl s Podmínkami seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.

(2) Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle pořadatele a na www.kahla.cz

 

 

 

Registrace nového uživatele
Login:

Heslo:

Uživatel nepřihlášen!

  • Spolupráce s jinými akcemi je možná, nabízíme výměnu reklamy nebo zapůjčení materiálu.  • další akce pro mládež: